Regulamin konkursowy

Konkurs Elephant – 45 zestawów do wygrania. 

1) Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”) „Konkurs Elephant”, przeprowadzony na stronie internetowej Elephant pod adresem: www.elephant-dla-domu.pl/konkurs
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest firma INTER-VION S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 91, 04-118, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000012243, wpłacony kapitał zakładowy 1 086 000 zł., REGON 012530622, NIP 113-00-12-031 („Inter-Vion SA”).
 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

2) Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i przystąpienie do zadania konkursowego.
 3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora i Fundatora nagród, pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Organizatorem i Fundatorem nagród przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).

3) Terminy i zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 27.11.2017 od godziny 24:00, do dnia 27.02.2017 do godziny 23:59.
 2. Zadanie polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www.elephant-dla-domu.pl/konkurs
 3. Temat konkursu brzmi: “Napisz który produkt marki Elephant najbardziej przydałby się w Twoim domu i dlaczego”.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz. Nagrodzonych zostaje 45 Uczestników konkursu.
 5. Konkurs składa się z 3 etapów:

  I etap – trwa od 27 listopada do 27 grudnia. Lista zwycięzców zostanie opublikowana do 03 stycznia.

  II etap – trwa od 28 grudnia do 27 stycznia. Lista zwycięzców zostanie opublikowana do 02 lutego.

  III etap – trwa od 28 stycznia do 27 lutego. Lista zwycięzców zostanie opublikowana do 05 marca.

 1. Zwycięzcy wybierani są przez Jury. Nagrodzone zostaną 45 osoby na podstawie kreatywności dodanego zgłoszenia.
 2. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego konto może zostać zweryfikowane przez Organizatora. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości jego konta email, może obejmować między innymi prośbę o przesłanie przez Uczestnika skanu swojego dowodu osobistego.
 3. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia, Organizator ma prawo do wykluczenia go z Konkursu.
 4. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do swojej odpowiedzi konkursowej, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych (imię i nazwisko) na Stronie Konkursowej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu tych z nadesłanych prac, które naruszają prawo, dobra osób trzecich, bądź zasady współżycia społecznego.
 7. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof”).
 8. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.

4) Zwycięzcy i nagrody

 1. W konkursie zostanie nagrodzonych łącznie 45 osób.
 2. Zwycięzcy otrzymają na adres email podany w zgłoszeniu konkursowym informację o wygranej oraz prośbę o określenie który zestaw nagród zwycięzca chce otrzymać. W przypadku gdy zwycięzca konkursu nie określi w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości od organizatora którą nagrodę chce otrzymać, organizator zastrzega sobie prawo samodzielnego wyboru nagrody.
 3. Nagrodami w konkursie są: zestaw akcesoriów do sprzątania marki Elephant o wartości 123 zł oraz system do mycia podłóg bez brudzenia rąk Smarteo o wartości 116 zł.
 4. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Zwycięzcę z zachowaniem terminów wskazanych na Stronie Konkursowej.
 5. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom na koszt Organizatora. Organizator pokrywa koszt wysyłki jedynie do granic Polski.
 6. Zwycięzcy zobowiązani są do podania danych adresowych oraz numeru telefonu dla kuriera, niezbędnych dla dostarczenia nagrody.
 7. W razie niezastosowania się do postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.
 9. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki z Nagrodą, przesyłanej przez firmę kurierską.

5) Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz do żądania ich usunięcia.
 3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.

6) Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie marki Elephant www.elephant-dla-domu.pl/regulamin-konkursowy
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
 3. Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż posiadają oni fikcyjne konta email.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.
 6. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki – data stempla pocztowego.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.